شرکت لایزر دارای پروانه PAP به شماره 310/12/15149 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی
درباره لایزر بیشتر بدانید.